Salgs- og leveringsbetingelser

Medmindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer Rudes Propeller alle leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser i den af køber afgivne ordre eller accept. 

 1. Tilbud, ordre & accept 
 2. Levering 
 3. Pris 
 4. Betalingsbetingelser 
 5. Leveringstid 
 6. Mangler 
 7. Produktansvar
 8. Ansvarsbegrænsning
 9. Reklamations- & undersøgelsespligt
 10. Force Majeure
 11. Lovvalg & værneting
   
 1. Tilbud, ordre & accept
  Købers ordrer og bestillinger er kun bindende for Rudes Propeller. når køber har modtaget skriftlig ordrebekræftelse. Alle tilbud er fritblivende, medmindre andet er angivet. Tilbud fra Rudes Propeller, der udtrykkeligt er bindende for Rudes Propeller bortfalder, såfremt overensstemmende accept fra køber ikke er Rudes Propeller i hænde inden 4 uger fra tilbudets dato.
 2. Levering
  Varer afsendes med fragtmand eller posten direkte til den adresse, køber har oplyst som leveringsadresse. Køber modtager en mail med tracking-informationer, når vi har afsendt pakken. Hvis pakken overskrider mål, vægt eller andre krav til almindelige pakker, sendes de med GLS pakkeservice.

  Hvis varen bliver beskadiget eller forsvinder under transporten, er køberen ansvarlig. Som kunde skal du snarest muligt melde det til Rudes Propeller, hvis du finder en skade. Vi anbefaler derfor, at du fjerner den yderste emballage og undersøger varerne med det samme, når du modtager dem. Meddelelse om beskadigede eller bortkomne varer skal være Rudes Propeller i hænde med det samme eller snarest muligt, hvis det ikke har været muligt at påtale fejlen ved leveringen.

 3. Pris
  Prisen er inkl. moms og andre afgifter. Der tages forbehold for ændringer af tilbudspriser frem til leveringsdagen under hensyn til ændringer af materialepriser, priser fra underleverandører, ændringer i offentlige afgifter, kursændringer, lønændringer og andet. Ændres leverancens art eller forøges Rudes Propellers omkostninger på anden måde, som følge af forhold hos køber, tages der forbehold for regulering af den stipulerede pris. Leveringer, hvor der ikke specifikt er aftalt faste priser, sker til prisen på leveringsdagen.
 4. Betalingsbetingelser
  Når du handler med Rudes Propeller, kan du betale på to forskellige måder

  Man kan vælge at betale hele ordreværdien med betalings- eller kreditkort. 
  Vi accepterer i øjeblikket VISA og Mastercard. Vi gør opmærksom på at der opkræves kortafgift.

  Kreditkortbehandlingen håndteres af vores betalingspartner Stripe, der garanterer hurtig og sikker betaling.

  Proceduren er således:
  1. Vælg kreditkorttype, angiv kortnummer, gyldighedsdato, kortets sikkerhedskode (CVV) samt navn på kortindehaveren.
  Bemærk venligst, at du bør angive mindst to måneders gyldighedstid på kortet, når du bruger e-kort.
  3. Der bliver gennemført en kontrol for at sikre, at kortoplysningerne stemmer, og at der er dækning for købet.
  4. Købssummen reserveres først på din konto.
  5. Når varerne bliver sendt, trækker vi pengene på din konto, og det reserverede beløb overføres via Stripe til Rudes Propeller.

  Man kan desuden vælge at betale hele ordreværdien via bankoverførsel. Vi gør opmærksom på at kontooverførsel ikke er dækket af indsigelsesordningen.

 5. Leveringstid
  Leveringstiden er oftest 1-3 arbejdsdage. Er leveringstiden af én eller anden årsag længere end forventet, gives køber besked herom pr. mail. Der tages naturligvis forbehold for eventuelt udsolgte varer. Hvis en vare er udsolgt eller ikke er på lager, vil dette fremgå af hjemmesiden.

  Er en vare ikke på lager bliver køber kontaktet hurtigst muligt med information om forventet leveringstid og eventuel ændring af ordren. Hvis varen ikke ønskes på grund af den forlængede leveringstid/restordre, har køber mulighed for at afbestille varen.

 6. Mangler
  Rudes Propellers ansvar omfatter kun mangler, som af køberen er gjort gældende overfor Rudes Propeller senest 2 år efter overgivelsen af varen. Rudes Propeller påtager sig intet ansvar for fejl og mangler ved det leverede materiel udover hvad der kan videreføres til Rudes Propellers leverandør. De til enhver tid gældende oplysninger herom kan rekvireres hos Rudes Propeller. Rudes Propeller påtager sig intet ansvar for om og i bekræftende fald i hvilket omfang et sådant krav mod Rudes Propellers leverandør kan gennemføres.
  AFHJÆLPNING
  Inden for den ovennævnte periode har Rudes Propeller ret og pligt til at afhjælpe eventuelle mangler ved det leverede ved reparation eller omlevering efter Rudes Propellers valg. Alle andre omkostninger, der er forbundet med en opstået mangel, herunder transport, ventepenge, diæter, logi samt omkostninger ved blotlæggelse eller tilgængeliggørelse af defekte dele, er Rudes Propeller uvedkommende. Rudes Propellers forpligtelse til afhjælpning af mangler er betinget af, at køber godtgør, at det leverede materiel er mangelfuldt.

  Så længe Rudes Propeller opfylder sin afhjælpningspligt, kan køber ikke gøre brug af andre misligholdelsesbeføjelser, herunder hæve købet, kræve forholdsmæssigt afslag eller erstatning eller tilbageholde kø- besummen helt eller delvis. Alle varer der sendes til Rudes Propeller i forbindelse med en reklamation skal vedlægges Rudes Propellers reklamationsblanket i udfyldt stand.
  BEREGNINGER M.V. UDFØRT AF RUDES PROPELLER
  Rudes Propeller er kun ansvarlig for, at det leverede er tilstrækkeligt og/eller passende til løsning af købers opgaver i kapacitetsmæssig og anden henseende i det omfang, det er Rudes Propeller, der har foretaget beregninger m.v., og i det omfang køber dokumenterer, at de af køber til grund herfor givne oplysninger vedrørende købers krav er korrekte og fyldestgørende. Rudes Propeller påtager sig under ingen omstændigheder ansvar for rådgivning og beregninger  foretaget af tredjemand. Rudes Propeller påtager sig kun ansvar for meddelte oplysninger om beregninger, materialevalg m.v., i det omfang der kan opnås dækning hos Rudes Propellers professionelle ansvarsforsikring. Oplysninger om den til enhver tid gældende ansvarsforsikring kan rekvireres hos Rudes Propeller.

 7. Produktansvar
  Rudes Propellers produktansvar kan aldrig overstige beløbet indeholdt Rudes Propellers professionelle ansvarsforsikring inkl. renter og omkostninger pr. skade. Køber skal holde Rudes Propeller skadesløs i den udstrækning, Rudes Propeller pålægges ansvar over for tredjemand for sådan skade og sådant tab, som Rudes Propeller efter dette punkts tredje afsnit ikke er ansvarlig for over for køberen.

  Rudes Propeller er ikke ansvarlig for skade efter reglerne om produktansvar medmindre køber dokumenterer, at skaden skyldes fejl eller forsømmelse af Rudes Propeller. I intet tilfælde er Rudes Propeller ansvarlig for driftstab, tabt fortjeneste eller øvrige indirekte tab.

  Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatningsansvar i henhold til dette punkt, skal denne part straks underrette den anden herom. Rudes Propeller og køber er gensidigt forpligtede til at lade sig sagsøge ved den domstol eller voldgiftsret, som behandler erstatningskrav, der er rejst mod en af dem på grundlag af en skade eller et tab, som påstås forårsaget af materiellet. Det indbyrdes forhold mellem køber og Rudes Propeller skal dog altid afgøres ved voldgift i henholdt til punkt 15.

 8. Ansvarsbegrænsning
  Rudes Propeller er i alle tilfælde alene forpligtet til at foretage omlevering eller reparation af den mangelfulde ydelse.
  For så vidt angår beregninger m.v. udført af Rudes Propeller er Rudes Propeller, som nævnt i punkt 9, alene ansvarlig i det omfang, der kan opnås dækning via Rudes Propellers professionelle ansvarsforsikring.
 9. Reklamations- & undersøgelsespligt
  Det påhviler køber senest ved modtagelsen at foretage en grundig undersøgelse af, om materiellet er kontraktmæssigt. Køber er forpligtet til omgående skriftligt at reklamere over mangler, der måtte konstateres ved en sådan undersøgelse, og køber kan ikke senere påberåbe sig mangler, der kunne konstateres ved en sådan under- søgelse. Køber kan heller ikke påberåbe sig mangler, hvis køber undlader at reklamere omgående over senere konstaterede mangler, som køber ikke har konstateret eller burde have konstateret ved leveringen. Køber er forpligtet til at dække Rudes Propellers omkostninger ved reklamationer i det omfang reklamationen er ubegrundet, eller der i øvrigt er tale om mangler, som Rudes Propeller ikke hæfter for.
 10. Force Majeure
  Rudes Propeller er ansvarsfri for manglende eller forsinket opfyldelse af aftalen, som skyldes force majeure, krig, optøjer, borgerlige uroligheder, regeringsindgreb eller indgreb af offentlige myndigheder, ildsvåde, strejke, lockout, eksport- og/eller importforbud, manglende eller mangelfulde leverancer fra underleverandører, mangel på arbejds- kraft, brændsel, drivkraft eller nogen anden årsag, som ligger uden for Rudes Propellers kontrol, og som kan forsinke eller hindre fabrikation og levering af det solgte.

  Såfremt mangelfri eller rettidig levering hindres midlertidigt ved en eller flere af de ovennævnte omstændigheder, udskydes levering i et tidsrum svarende til hindringens varighed med tillæg af en efter omstændighederne rimelig periode til normalisering af forholdene. Levering til den således udskudte leveringstid anses i enhver henseende for rettidig. Såfremt leveringshindringen kan påregnes at ville vare længere end 8 uger, skal såvel Rudes Propeller som køber være berettiget til at annullere aftalen, uden at dette skal anses for misligholdelse.

 11. Lovvalg & værneting
  Enhver tvistighed mellem parterne, som ikke kan løses i mindelighed, afgøres ved anvendelse af dansk ret, og ved enten voldgift eller de almindelige domstole (retten i Kolding) efter Rudes Propellers valg. I tilfælde, hvor Rudes Propeller vælger, at en tvist skal løses ved voldgift skal dette ske ved Voldgiftsinstituttet efter de af Voldgiftsinstituttet vedtagne regler herom, som er gældende ved indledning af voldgiftssagen, dog således at, skal voldgiftsretten efter Rudes Propellers valg skal bestå af et eller tre medlemmer, der alle udpeges af Voldgiftsinstituttet.

  Består voldgiftsretten således af tre medlemmer skal formanden opfylde betingelserne for at være jurist, hvorimod de to øvrige medlemmer skal være fagligt kvalificerede vedrørende tvistens genstand.

 

Dato: 06.02.2016